Voordelen voor werkgevers


Tewerkstellingsfonds

Teneinde de tewerkstelling aan te moedigen van personen die behoren tot de "risicogroepen" heeft het "Waarborg en Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Technische Land- en Tuinbouwwerken" een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten waarbij aan de bedrijven die overgaan tot de aanwerving van personen die tot de risicogroepen behoren, een forfaitaire financiële tussenkomst wordt toegekend van 750,00 € per kwartaal tewerkstelling met een maximum van 3.000,00 € per jaar.  Deze personen moeten aangeworven worden met een voltijds contract van onbepaalde duur.

Terugbetaling van loonkosten

Per periode van twee jaar, moet de arbeider twee dagen bijscholing volgen. 

Een arbeider die tijdens de werkuren bijscholing volgt ontvangt van zijn werkgever het gewone loon. Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Technische Land- en Tuinbouwwerken betaalt aan de werkgever een forfaitaire tussenkomst per opleidingsdag van de werknemer (125 euro). De cursus die gevolgd wordt dient wel vooraf door de Raad van Bestuur van het fonds te worden goedgekeurd. Deze goedkeuring dient door de inrichter van een cursus aan het fonds te worden aangevraagd. Evenwel worden de cursussen ingericht door EduPlus aanbevolen.
Komen eveneens in aanmerking:
  • sociaal-economische en professionele vorming: opleiding die de technische kennis, de beroepsbekwaamheid van de arbeider verhoogt;
  • vorming inzake veiligheid en gezondheid op het werk.

 

Tussenkomst rijbewijs

Het Sociaal Fonds voorziet een tussenkomst in de kosten van het rijbewijs voor alle werknemers in de sector.  De tussenkomst wordt terugbetaald aan de werkgever (ressorterend onder PC 132):

  • tussenkomst loonkosten: forfaitaire tussenkomst van 125 euro per opleidingsdag
  • tussenkomst rijbewijs G: 300 euro
  • tussenkomst rijbewijs CE: 150 euro

 

Tussenkomst in de aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Arbeiders uit de sector technische land- en tuinbouwwerken kunnen intreden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vanaf 58 jaar.

Deze personen ontvangen maandelijks :

  • een uitkering van de RVA
  • een “aanvullende vergoeding” van hun laatste werkgever (tot de leeftijd van 65 jaar)

Daarnaast betaalt deze werkgever nog een bijdrage aan de RVA en de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen). Al deze kosten verbonden aan dit stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag betaalt het Sociaal Fonds terug aan de werkgever met een maximum van 200,00€  per maand.