Voordelen van werknemers


Eindejaarspremie

Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Technische Land- en Tuinbouwwerken  betaalt de eindejaarspremie aan de arbeiders uit de sector (werkgevers met RSZ-code 093).

De premie bedraagt 8,33% van het loon dat ze tijdens de referteperiode verdiend hebben vanaf 25 gewerkte en gelijkgestelde dagen.  Het maximumbedrag van de eindejaarspremie bedraagt 2.360,90 euro.

Als referteperiode voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie geldt de periode vanaf 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het jaar waarin de premie wordt betaald.

U heeft uw fiche voor de eindejaarspremie niet ontvangen ?  Dan kan u een duplicata aanvragen.  U dient hiervoor een procedure te volgen.  Klik hier voor meer informatie.

 

Syndicale premie

De gesyndiceerde werknemers ontvangen een syndicale premie van 12,08€ per begonnen maand (maximum 145€ per jaar).

 

Toekenning van een vergoeding bij langdurige ziekte

De vergoeding wordt toegekend vanaf de eerste dag van de vijfde maand ziekte. De vergoeding bedraagt 5 EUR per ziektedag. Zij wordt betaald gedurende een periode die afhankelijk is van de anciënniteit van de arbeider:

  • Vanaf 1 jaar anciënniteit : gedurende maximum 4 weken
  • Vanaf 5 jaar anciënniteit : gedurende maximum 13 weken
  • Vanaf 10 jaar anciënniteit : gedurende maximum 26 weken
     

Sectoraal pensioenplan arbeiders

Vanaf 2008 is het aanvullend pensioenplan voor de arbeiders van het Paritair Comité 132 van kracht.   Dit betekent dat vanaf 1 januari 2008 alle arbeiders een aanvullend pensioen genieten op basis van het sectoraal sociaal pensioenplan.

Dit pensioenplan volgt de regels van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP).

Een aanvullend pensioen voor de arbeiders draagt bij tot de verdere uitbouw van de goede loonomstandigheden in de sector in de vorm van een beter behoud van de levensstandaard na pensionering.
 

Kinderopvang

Werknemers die werken in een onderneming van technische land- en tuinbouwwerken (Paritair comité 132) met jonge kinderen hebben recht op een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Het recht op de toeslag loopt tot en met het kalenderjaar waarin het kind 6 jaar wordt.
Om hier recht op te hebben, moet de werknemer in de loop van het jaar waarvoor de toeslag wordt aangevraagd, minstens 12 maanden anciënniteit in de sector (paritair comité 132) bereiken.
De toeslag wordt toegekend voor alle begonnen opvangdagen waarvoor een fiscaal attest kan worden voorgelegd. Het moet gaan om een erkend  kinderdagverblijf (Kind & Gezin, ONE of de Duitstalige Gemeenschap) of een erkende (naschoolse) opvang voor kinderen.
De terugbetaling geldt voor kosten gemaakt bij een erkend kinderdagverblijf of naschoolse opvang en tot het einde van het kalenderjaar waarin het kind 6 jaar oud wordt.
Het recht bestaat sinds 2023. De aanvragen voor 2023 kan u in 2024 inbrengen.

.
 

Landingsbanen

Deze premie is aanvullend bij de tijdskredietpremie die je van de RVA ontvangt, en wordt toegekend per volledige kalendermaand. Als je tijdskrediet van de RVA geniet zonder uitkering, heb je ook op deze aanvullende vergoeding geen recht. Bij ziekte of een daaruit volgende arbeidsongeschiktheid betalen wij je de aanvullende premie tijdskrediet verder uit, zolang je de premie van de RVA blijft ontvangen. Eventueel onterecht uitbetaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

De premie die je van ons ontvangt, is een nettobedrag, dat als vervangingsinkomen beschouwd wordt. Je ontvangt er jaarlijks een belastingfiche voor. Die fiche houdt rekening met eventueel terugbetaalde bedragen. De persoonlijke gegevens die je ons doorgeeft gebruiken we uitsluitend om te beoordelen of je recht hebt op de aanvullende premie tijdskrediet en voor een correcte verwerking en betaling van je dossier. We geven ze niet door aan derden en houden ze bij volgens de wettelijke vereisten.

Klik hier voor het document.